تبلیغات
 ❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥ - هیف اون همه خاطره

❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥


هیـــسـ ... دیــگه حســش نیســــ ツ

❥ ❥ ❥ ❥ ❥

 دیروز, همین حوالـــــــی….زلـــزله ای آمــد…
حـالا همـه حـالـمــ را می پـرسند !!!
بـی خـبـر از اینـ ـکـه ” مــن”بـه ایـن لـرزیـدنـهـاسالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـرده امـــ…
بـه لـرزشـهای شـدید شـانه هایـمــــو تـرکــــهای عمــیــق قــلــبــمـــ… امـّـا هنـوز ” خـــوبــم!
..." 
<a href=آپلود عکس"