تبلیغات
 ❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥ - #

❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥


هیـــسـ ... دیــگه حســش نیســــ ツ

#
  

زیادی خوب بودن
خوب نیست
زیادی که خوب باشی دیده نمیشوی
میشوی مثل شیشه ای تمیز!
کسی شیشه تمیز را نمیبیند
همه به جای شیشه،
منظره ی بیرون را میبینند..!

به هیچکس محبت نکن
کسى بلد نیست جبران کند
همه فکر مى کنند وظیفه ات است
نه قدر خودت را خواهند دانست
 نه قدر کارت را  خوبى به این مردم
یعنى مجوز براى بردگى…